• Users Online: 480
  • Home
  • Print this page
  • Email this page
Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Contacts Login 
This article has been cited by
1Enhanced Cerebral Microbleeds by Long-Term Air Pollution Exposure in Spontaneously Hypertensive Rats
Lipeng Cai,Jianjie Yang,Eric Cosky,Ruiqiang Xin,Xiaokun Geng,Yuchuan Ding
Neurological Research.2022;44(3)196
[DOI]
2Spatio-temporal distribution of localized aerosol loading in China: A satellite view
Kun Sun,Xiaoling Chen
Atmospheric Environment.2017;163(3)35
[DOI]
3Urban PM2.5 exacerbates allergic inflammation in the murine lung via a TLR2/TLR4/MyD88-signaling pathway
Miao He,Takamichi Ichinose,Yasuhiro Yoshida,Keiichi Arashidani,Seiichi Yoshida,Hirohisa Takano,Guifan Sun,Takayuki Shibamoto
Scientific Reports.2017;7(1)35
[DOI]
4Long-term mortality benefits of air quality improvement during the twelfth five-year-plan period in 31 provincial capital cities of China
Tao Liu,Yuanyuan Cai,Baixiang Feng,Ganxiang Cao,Hualiang Lin,Jianpeng Xiao,Xing Li,Sha Liu,Lei Pei,Li Fu,Xinyi Yang,Bo Zhang,Wenjun Ma
Atmospheric Environment.2018;173(1)53
[DOI]
5PM2.5 inhalation induces intracranial atherosclerosis which may be ameliorated by omega 3 fatty acids
Longfei Guan,Xiaokun Geng,Jiamei Shen,James Yip,Fengwu Li,Huishan Du,Zhili Ji,Yuchuan Ding
Oncotarget.2018;9(3)3765
[DOI]
6Acute iron oxide nanoparticles exposure induced murine eosinophilic airway inflammation via TLR2 and TLR4 signaling
Liang Yue,Li Qidian,Wang Jiawei,Xue Rou,He Miao
Environmental Toxicology.2022;37(4)925
[DOI]
7The relationship between inflammatory gene expression, PAHs content of PM2.5 and respiratory disease
Ai SATO,Seiichi YOSHIDA,Keiichi ARASHIDANI,Kotomi AKAHOSHI
Japanese Journal of Health and Human Ecology.2022;88(1)3
[DOI]
8Amelioration of PM2.5-induced lung toxicity in rats by nutritional supplementation with fish oil and Vitamin E
Juan Li,Hang Li,Haibin Li,Weili Guo,Zhen An,Xiang Zeng,Wen Li,Huijun Li,Jie Song,Weidong Wu
Respiratory Research.2019;20(1)3
[DOI]

Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal